Categorale aanwijzing toezichthouders gemeente Haaksbergen 2024

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Categorale aanwijzing toezichthouders gemeente Haaksbergen 2024.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Haaksbergen, ieder voor zover bevoegd, Overwegende dat: -de gemeente Haaksbergen op basis van de Omgevingswet inclusief alle op deze wet gebaseerde wet- en regelgeving taken toebedeeld krijgt op het gebied van toezicht en naleving; -dat het in het kader van een goede taakoefening van de betrokken personen wenselijk is te voorzien in een categorale aanwijzing van toezichthouders in de van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijk voorschriften. Gelet op: -de artikelen 5:11 en 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht -artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaksbergen -artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet. Besluit vast te stellen: Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Haaksbergen 2024. Artikel 1 Definitie In dit besluit wordt verstaan onder toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Awb: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Artikel 2 Aanwijzing 1.Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet worden aangewezen de personen, werkzaam in de ondergenoemde functies in het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Team Infrastructuur en Team Advies van de gemeente Haaksbergen: a)Medewerker integrale handhaving b)Buitengewoon opsporingsambtenaar c)Toezichthouder infra d)Toezichthouder kapitaal werken e)Juridisch medewerkers VTOO f)Juridisch medewerkers O&O Tevens zijn aangewezen de personen die onderdeel uitmaken van de wachtdienstregeling van de gemeente Haaksbergen. 2.Deze personen zijn belast met houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens: a)de Omgevingswet inclusief alle op deze wet gebaseerde wet- en regelgeving b)de Woningwet c)het Omgevingsplan d)de Algemene plaatselijke verordening Haaksbergen en alle overige gemeentelijke verordeningen e)de Alcoholwet, voor zover de medewerkers voldoen aan de vereisten uit de regeling toezichthouders Alcoholwet f)de Wet op de Kansspelen 3.De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies. Artikel 3 Legitimatiebewijs Aan de in artikel 2 genoemde toezichthouders wordt een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”. Artikel 4 Binnentreden woning Op het moment dat de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt, zijn de medewerkers genoemd in het eerste lid aangewezen om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen. Artikel 5 Intrekking voorgaande aanwijzingsbesluitenEerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden op het moment dat dit besluit inwerking treedt, ingetrokken. Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel 1.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024. 2.Dit besluit wordt aangehaald als: Categorale aanwijzing toezichthouders gemeente Haaksbergen 2024. 3.Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant.

 

Onderwerp: verordeningen en reglementen, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. 4ba28113dfc7debbcd932dfe8c52bbc3

Gerelateerde berichten