Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 52 – 52a’

DeHaaksbergengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 52 – 52a’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 12 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 52 - 52a’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Kolenbranderweg 52 - 52a in Haaksbergen. Het plan omvat het vervangen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ door de bestemming ‘Wonen’. De huidige woning met inwoning wordt planologisch gesplitst in twee wooneenheden. Ter compensatie wordt 525 m2 aan landschapsontsierende bebouwing ter plaatse gesloopt. Op basis van het VAB beleid wordt maximaal 350 m2 van de bestaande schuren gebruikt voor kleinschalige hoveniersactiviteiten als een ondergeschikte nevenactiviteit. De resterende bijgebouwen worden gebruikt voor opslag en caravanstalling. Met dit plan wordt de agrarische bedrijfsbestemming vervangen door een woonbestemming, waarbinnen twee wooneenheden (aaneengesloten en binnen de bestaande bebouwing) zijn toegestaan. Verder wordt de ondergeschikte nevenactiviteit met een functieaanduiding afgekaderd. Er wordt geen bebouwing toegevoegd of extra bouwmogelijkheden gecreëerd. Dit bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk.Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1215-0001Ter inzageHet ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 52 – 52a’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunningen en Plannen → Bestemmingsplannen en Voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp → Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 52-52a’. Hier vindt u tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Colin Watson, telefoonnummer (053) 573 45 67.Haaksbergen, 20 december 2023burgemeester en wethouders van Haaksbergen,mr. drs. R.G. Welten, burgemeesterdr. R. Toet, secretaris

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHaaksbergengids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Haaksbergen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHaaksbergengids.nl
Redactie deHaaksbergengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Haaksbergen
  2. gmb-2023-547738

Gerelateerde berichten